Skip to main content

Hüttenes-Albertus nese odpovědnost

Ať už jako dodavatel nebo konzultant, zaměstnavatel nebo soused: Neseme odpovědnost.

S ohledem na to jednáme zodpovědně k lidem a našim přírodním zdrojům.

Pokračujeme v intenzivním výzkumu, abychom aplikovali odborné know-how ve slévárenské chemii, které jsme za mnoho desetiletí nashromáždili, na nové výzkumné přístupy ve snaze vymyslet společně s našimi zákazníky ještě efektivnější a ekologičtější slévárenské procesy.

“Pro naše děti, pro naše životní prostředí, pro nás. Jako přední výrobce v chemickém průmyslu bereme svou odpovědnost vážně."

- Franz Friedrich Butz, Prezident

Udržitelnost

Odpovědnost k životnímu prostředí

Co to znamená pro HA?

Společnost Hüttenes-Albertus a její tým jsou v komunitě slévačů již po mnoho desetiletí známí jako specialisté na efektivní výrobky a procesy.

Připravujeme se na výzvy zítřka tím, že:

  • Provádíme intenzivní výzkum v oblasti udržitelných a ekologických pojivových systémů.
  • Používáme moderní výzkumné metody
  • Úzce spolupracujeme s univerzitami a instituty
  • Rozsáhle investujeme do nových výrobních zařízení

Společnost HA rozpoznala ochranu životního prostředí jako příležitost pro slévárenský průmysl již před několika desetiletími. S ohledem na to systematicky podporujeme vývoj výrobků zaměřených na ochranu životního prostředí. Zabýváme se výzkumem a vývojem produktů, které našim zákazníkům pomáhají snižovat emise ve výrobních procesech a udržovat suroviny v oběhu. Přijímáme vhodná opatření, abychom minimalizovali celkový dopad našich výrobních procesů a výrobků na životní prostředí i jejich dopady na naše nejbližší okolí.

Čisté ovzduší

Od výběru správného písku přes výrobu jádra, sušení a odlévání až po regeneraci nebo skládkování použitého písku:
V každé slévárně existuje mnoho zdrojů emisí. Zároveň se na celém světě zpřísňují regulační požadavky na udržení čistoty životního prostředí. Slévárny proto stále častěji čelí výzvě snižování emisí. Samozřejmě to nesmí být na úkor kvality výrobků, produktivity nebo efektivity. Je třeba hledat chemická řešení pro odlévání, která umožní dosáhnout tohoto rovnovážného stavu mezi nižšími emisemi (BTX, CO2, kouř, zápach atd.) a nekompromisním výkonem.

Zjistit více

 

Management recyklace

Podporou opětovného využití slévárenského písku a jeho navrácení do koloběhu materiálů můžeme přispět ke zvýšení udržitelnosti v každém odvětví slévárenského průmyslu.
Recyklace je ve slévárenství již dlouho běžnou praxí a každodenní realitou. Slévárny vždy obnovovaly a recyklovaly technologické materiály, jako je kov a písek, které se následně používaly k výrobě formovacích materiálů a odlitků. Je v zájmu všech regenerovat a znovu používat jádrový a formovací písek. Některé písky však po regeneraci mění své vlastnosti.

Zjistit více

 

Nejvyšší možný standard kvality našich výrobků je naším hlavním cílem - pro každý nový vývoj, pro všechny systémy HA používané po celém světě každý den, pro každou šarži.

 

Certifikáty kvality

Náš jasný závazek k bezpečné a ekologické výrobě nám již v 90. letech minulého století zajistil certifikaci podle zákonných norem DIN EN ISO 9001 a 14001. V roce 2015 jsme také zavedli systém energetického managementu podle normy DIN EN ISO 50001.

I přes vše, čeho jsme dosáhli, jsme odhodláni neusnout na vavřínech: Pro společnost HA není proces řízení kvality nikdy ukončen, neustále žije, rozvíjí se a je neustále monitorován v rámci celého koncernu HA. Tento přístup nám umožňuje identifikovat a řešit potenciál ke zlepšení v co nejranější fázi.
 

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie

S cílem optimalizovat využívání energie v celé skupině, a to jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska, zavedla společnost HA systém řízení spotřeby energie podle normy ISO 50001. Tato certifikace je nejen uznáním všeho, čeho jsme dosud dosáhli, ale také podnětem a potvrzením naší povinnosti neustále usilovat o zvyšování energetické účinnosti naší společnosti.

Energeticky efektivní řízení je jedním z našich klíčových podnikových cílů a je zakotveno v našich zásadách vedení.

  • Environmentální a energetické aspekty začleňujeme do všech provozních rozhodnutí, včetně plánování a zadávání zakázek.
  • Pravidelně se měří objem emisí a spotřeba energie a zjišťuje se potenciál pro zlepšení a jeho realizace.

Společnost HA se nezabývá efektivním využíváním energie a ochranou přírodních zdrojů jen zdánlivě, ale tyto zásady patří již dlouho k našim hlavním zásadám. Jako dodavatel pro slévárenský průmysl s vysokou spotřebou energie neustále pracujeme na řešeních, která pomáhají zlepšit udržitelnost v celém odvětví.

 

Naše hodnoty

 

 

 

"Vzhledem ke všem výzvám, kterým jako mezinárodní společnost denně čelíme, jsou naše hodnoty a lidský přístup zásadami, kterými se řídíme ve všem, co děláme."

 

- Christoph Koch - Prezident

Kodex chování skupiny HA

Ekonomický úspěch a dobré občanství jsou neoddělitelnými cíli naší korporace.

Základní hodnoty skupiny HA jsou zakotveny v hlavních zásadách odpovědného a etického jednání vůči zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí.

Základní principy a zásady, které určují naše jednání a chování vůči obchodním partnerům, veřejnosti a kolegům, jsou uvedeny v Etickém kodexu HA.

► Download HA Code of Conduct

Kodex chování dodavatele

Jako celosvětově aktivní, dlouholetý a úspěšný rodinný podnik si společnost HA uvědomuje svou základní odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí. Ve všech svých obchodních aktivitách usilujeme o dosažení neoddělitelných dvojích cílů, kterými jsou ekonomický úspěch a společenská odpovědnost. Základní hodnoty společnosti HA jsou zakotveny v hlavních zásadách odpovědného a etického jednání vůči zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí.

Společnost HA očekává, že její dodavatelé a poskytovatelé služeb budou sdílet její závazek dodržovat tyto hlavní zásady.

► Download Suppliers Code of Conduct

 

Udržitelné získávání zdrojů | Politika

Politika udržitelného získávání zdrojů skupiny HA spočívá v identifikaci a řízení environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů v rámci našeho dodavatelského řetězce.

Co to pro nás znamená, jsme podrobně shrnuli v naší politice udržitelného získávání zdrojů.

► Download Sustainable Sourcing Policy

Diverzita & Rovné příležitosti

Zavázali jsme se k rovným příležitostem a podporujeme respektující a různorodé pracoviště, ve kterém je uznávána jedinečná hodnota každého jednotlivce a s každým je zacházeno zdvořile, čestně a důstojně. Naši zaměstnanci se k sobě chovají s důvěrou a respektem. Ve společnosti HA jsme vytvořili bezpečné a příjemné pracovní prostředí, které je prosté diskriminace.

Netolerujeme diskriminaci zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání z důvodu rasy, národnostního nebo etnického původu, pohlaví, těhotenství, rodinného nebo rodičovského stavu, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání nebo přesvědčení, sexuální orientace nebo jakékoli jiné charakteristiky uvedené v platném antidiskriminačním zákoně nebo v zásadách společnosti.

Společnost Hüttenes-Albertus si váží rozmanitosti svých zaměstnanců. Politika, která podporuje diverzitu, umožňuje společnosti HA získávat nejlepší zaměstnance na všech úrovních a ve všech oblastech činnosti společnosti. Povzbuzujeme své zaměstnance, aby se podíleli na vytváření pracovního prostředí příznivého pro rozmanitost a aby osobně převzali odpovědnost za přijímání každodenních rozhodnutí, která odrážejí náš princip diverzity.