Skip to main content

Disclaimer și Imprint

Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH
Wiesenstrasse 23
40549 Düsseldorf
Germany


Tel: +49 211 5087-0
Fax: +49 211 500560
info@ha-group.com


Presidents:
Franz Friedrich Butz, Christoph Koch


Local court Düsseldorf HRB 11916
Ust-Ident number: DE 119271523

Disclaimer și Imprint

Toate declaraţiile, descrierile şi studiile prezentate aici sunt numai pentru informaţiile dumneavoastră personale. În măsura în care este posibil, Hüttenes-Albertus încearcă să furnizeze informaţii exacte, complete şi actuale în paginile sale de internet. Acestea sunt adunate și prezentate cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, nu există o responsabilitate fermă sau o garanție integrală pentru oportunitatea, exactitatea sau caracterul complet al informaţiilor furnizate pe acestă pagină de internet. Astfel, Hüttenes-Albertus nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice posibile daune care ar decurge direct sau indirect din conținutul indicat, acest lucru fiind în mod expres nepermis. Cititorul trebuie să fie pregătit să se aştepte în orice moment la modificări neanunţate sau la completări ale informaţiilor prezentate aici. Acelaşi lucru se aplică la toate linkurile directe sau indirecte la alte site-uri, şi pentru link-urile existente către acest site, din website-uri ale terţilor. Hüttenes-Albertus nu este responsabilă pentru conţinutul unor terțe pagini de internet, ce sunt conectate prin link-uri la site-ul său, în special atunci când se efectuează modificări în acele pagini de internet, după ce link-urile către Hüttenes-Albertus au fost stabilite. Informaţiile sunt obligatorii pentru Hüttenes-Albertus numai dacă au fost confirmate prin fax sau printr-un mesaj scris, transmis prin intermediul serviciului poştal. Link-urile unor pagini individuale de internet la acest site, sunt permise numai ca urmare a unei aprobari prealabile acordate in scris de către Hüttenes-Albertus.

Dreptul de a utiliza conţinutul paginilor de internet - Copyright

Aceste pagini de internet sunt supuse drepturilor de autor referitoare la autor, mărci şi practicile competitive. Reproducerea, circulaţia, depozitarea - în vederea de a accesa (pentru a regăsi), sau oferirea de acces online (includerea în alte site-uri) ale paginilor noastre web, structura de pagini web, conţinutul lor (texte, imagini, programe), în totalitate sau partial, în formă nemodificată sau modificată, sunt permise numai ca urmare a unei aprobări prealabile acordate în scris de către Hüttenes-Albertus.

Informatii de Siguranţă

Toate informaţiile descarcate (download-urile) oferite pe aceste pagini au fost testate cu mijloace anti-virus curente. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă posibilitatea ca un virus să nu fie recunoscut. Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH nu poate fi responsabil pentru posibile daune care decurg din această sursă. Prin urmare, vă rugăm să verificaţi toate fişierele, cu software-ul anti-virus, înainte de utilizare.

Aplicabilitatea Legii / Court of Jurisdiction

Legea Republicii Federale Germania este obligatorie pentru toate litigiile care decurg din sau legate de utilizarea acestui site. Curtea exclusiv de competenţa este Düsseldorf, Germania.

Disclaimer

All statements, descriptions and surveys presented here are solely for your personal information.
To the extent feasible, Hüttenes-Albertus attempts to provide accurate, complete and current information on the website. This is assembled with the greatest of care.
However, no responsibility or warranty can be assumed for the timeliness, accuracy or completeness of the information provided on this website. All product information, information about subsidiaries and other general information published by Hüttenes-Albertus on this website, is made available to the best of its knowledge. In so far as permissible by law, however, none of this information shall establish any guarantee, commitment or liability on the part of Hüttenes-Albertus or its subsidiaries. Thus, all liability for any and all possible damages direct or indirectly arising from the indicated content is expressly disallowed. The reader must be prepared to expect unannounced changes or additions to the information provided here at any time. The same applies to all direct or indirect links to other websites, and for links to this site in the websites of third parties.
Hüttenes-Albertus is not responsible for the content of third party websites linked to this site, particularly when changes in the other sites are made after the links have been established. Information is only binding for Hüttenes-Albertus when confirmed by fax or in a written message delivered through the postal service.
Linking of individual pages of this website in frames is only allowed following prior written approval.

 


Content Copyright; Intellectual Property Rights

Our website is part of the global HA Group Network. All content published on this website is subject to copyrights relating to authorship, brands and competitive practices. Reproduction, circulation, storage for retrieval, or offering for online access (inclusion in other websites) of our web pages, the layout of the web pages, their content (texts, images, programs), in all or in part, in changed or unchanged form, is only allowed following prior written approval.

 


Safety Information

All downloads offered on these pages have been tested with current anti-virus checkers. Despite this, the possibility cannot be excluded that a virus was not recognized. Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH cannot be responsible for possible damages arising from this source. Therefore, please check all files before use with your anti-virus software.

 


Applicable Law, Court of Jurisdiction

Substantive law of the Federal Republic of Germany is binding for all disputes arising from or related to the use of this website. The exclusive court of jurisdiction is Düsseldorf, Germany.